Новини

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.558 по мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Публикувано на 10.01.2022, 13:00

Днес, 10.01.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.558 по мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР, финансирана ...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за нови приеми по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Публикувано на 02.12.2021, 13:50

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.585, чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструкт...

Виж още

Покана за предстоящи обучения в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 29.11.2021, 11:00

ПОКАНА ОТ СНЦ “ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО   Екипът на МИГ Балчик – Генерал Тошево организира и Ви кани за участие в еднодневни обучения на тема: "Изпълнение и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ". Събитията ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки с нача...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за нови приеми по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструкура за отдих, туристическа инфраструктура“

Публикувано на 22.10.2021, 16:05

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.558, чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструкура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратеги...

Виж още

ОЩЕ ЕДИН ПОДПИСАН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР С БЕНЕФИЦИЕНТ ЗА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Публикувано на 20.10.2021, 11:00

На 19.10.2021 г. в сградата на община Генерал Тошево, бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на до 100 %, между МИГ Балчик – Генерал Тошево, представляван от председателя на УС и кмет на община Генерал Тошево г-н Валентин Димитров и НЧ " Светлина-1941...

Виж още

ДВА НОВИ ПОДПИСАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА С БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Публикувано на 14.10.2021, 11:00

Подписани са два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в първата половина на месец октомври, по проекти от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Балчик – Генерал Тошево, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.108 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикувано на 13.10.2021, 10:00

Днес, 13.10.2021 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.108 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Инова...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.108 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

Публикувано на 26.08.2021, 10:20

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.108 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията за Водено от ...

Виж още

МИГ “Балчик - Генерал Тошево” предстои да подпише тристранното споразумение по проект, свързан с трансграничното сътрудничество в областта на био земеделието.

Публикувано на 08.07.2021, 17:00

Днес 08.07.2021 г., екипът на Местната инициативна група “Балчик - Генерал Тошево”, запозна местната общност и присъстващите медии с резултатите от посещенията на работните групи през юни и началото на юли при партньори от Испания и Кипър относно проект по транснационално сътрудничество ...

Виж още

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 21.05.2021, 10:00

ПОКАНА ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кан...

Виж още

Проведено общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” с искане за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)

Публикувано на 12.05.2021, 17:00

В Пленарната зала на общинската администрация в град Балчик се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево”. То бе открито от председателя на Управителния съвет на местната инициативна група, г-н Валентин Димитров. Бе взето решение за промяна в одобрената Стратегия за...

Виж още

Подписан първи административен договор по мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево по ПРСР 2014-2020 г.

Публикувано на 20.01.2021, 16:00

На 20.01.2021 г. в сградата на Община Генерал Тошево беше подписан официално административен договор по мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево по ПРСР 2014-2020 г. на стойност 37 690.80 лв., между МИГ „Балчик - Ген...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-1.121, 19.2 / 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Публикувано на 15.12.2020, 10:00

МИГ ,,Балчик - Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.121 , Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи з...

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево