За нас

МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.).

Сдружението представлява форма на публично-частно партньорство със задължително участие на общините Балчик и Генерал Тошево, съгласно решения на Общинските съвети, представители на бизнеса и неправителствения сектор. Сдружението се управлява от Управителен съвет състоящ се от 7 члена, а се представлява от Председателят на Управителния съвет и заместник - председателят. Участието на публичните власти, както и на останалите представени сектори в управителните органи на МИГ, е до 49% от имащите право на глас. Председател на Сдружението е Валентин Димитров – Кмет на Община Генерал Тошево.

Във връзка със стартирането на програмен период 2014 - 2020 г., Община Балчик кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. Заявлението бе одобрено, в следствие на което се сключи договор за изпълнение на подготвителната мярка.В резултат на изпълнените дейности по подготвителната мярка, „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” подаде Заявление за одобрение по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. На Основание ПМС 161 със Заповед № РД 09-987/28.12.2017 г. на Министъра на земеделието и храните, „МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” получи одобрение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през програмен период 2014 – 2020г. и подписа на 20.04.2018 г. споразумение РД 50-35 за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР). Сдружението по силата на ПМС 161 и Наредба 22 на МЗХГ изпълнява редица държавни функции. СНЦ „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО “ ще функционира подобно на местна изпълнителна агенция на територията на двете общини, която ще приема, одобрява, оценява и мониторира проекти към СВОМР. Във връзка с изпълнение на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие ще бъдат финансирани проекти на територията на „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., финансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд.

Целите, приоритетите които са заложени в стратегията за местно развитие на„МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО “ са Увеличаване на териториалната конкурентоспособност на целевата територия с нейните три приоритета:

Приоритет 1. Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и баланса в развитието на икономическите дейности;

Приоритет 2. Повишаване социалната и културната устойчивост, намаляване на риска от бедност и социално изключване;

Приоритет 3. Развитие на капацитета на целевата територия. Те ще бъдат постигнати чрез осъществяване на мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

Потенциалните бенефициенти от територията на двете общини могат да кандидатстват с проекти към СНЦ „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО по следните мерки в рамките на одобрения финансов ресурс на Стратегията както следва:

 

Разпределение на средствата по програми и мерки (съгл. сключено споразумение РД 50-35 / 20.04.2018 и доп. споразумения РД 50-35/02.11.2020, РД 50-35/05.08.2021, РД 50 35/23.11.2021)

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

3 672 929,20

51,19%

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

638 660,00

8,90%

4.2

Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти

8 1 7 777,54

11 ,40%

6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

337 379,25

4,70%

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

1 282 480,01

17,87%

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

596 632,40

8,32%

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

59 770,80

0,83%

1305/7.8

Изграждане на местна идентичност - Мярка съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 1305 / 2013

59 770,80

0,83%

 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

   
 

н/п

   
 

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

   
 

н/п

   
 

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)

   
 

н/п

   
 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1 486 408,00

20,72%

19.2/1.1-1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост

725 054,33

10,11%

19.2/2.2-2

Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост

761 353,67

10,61%

 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 955 800,00

27,26%

 

Инвестиционен приоритет

391 160,00

5,45%

 

1.1 Технологично развитие и иновации“

   

19.2 - 1

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

391 160,00

5,45%

 

Инвестиционен приоритет 2.1

586 740,00

8,18%

 

’’Достъп до финансипане в подкрепа на предприемачеството

   

19.2 - 2.1

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

586 740,00

8,18%

 

Инвестиционен приоритет 2.2

977 900,00

13,64%

 

„Капацитет за растеж на МСП”

   

19.2 - 2.2.1

Подобряване на производствения капацитет в МСП

586 740,00

8,19%

19.2 - 2.2.2

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

391 160,00

5,45%

 

Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)

   
 

н/п

   
 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР:

7 174 908,00

100 %

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево