Новини

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.044 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2 – 2.2.2. „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по втори краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 01.08.2019, 09:00

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.044 МИГ  БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2 – 2.2.2. „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по втори краен срок за подаване на предложенията...

Виж още

Съобщение за отлагане на втори прием по подмярка 4.1. ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Публикувано на 01.07.2019, 10:00

Във връзка с цитиран в обява втори срок за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.261, подмярка 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево и забавяне на одобрението на проектните предложения класирани по първи прием, МИГ Балчик – Ген...

Виж още

Покана за еднодневни информационни срещи / мероприятия в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 01.07.2019, 09:00

ПОКАНА  ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални...

Виж още

Среща по проект " Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Публикувано на 17.06.2019, 11:00

На работно посещение в Испания между 11.06 и 14.06.2019 г., бе работна група на МИГ Балчик – Генерал Тошево съставена от: г-н Валентин Димитров - Кмет на община Генерал Тошево и Председател на УС на СНЦ “МИГ Балчик – Генерал Тошево“ , г-н Николай Ангелов - Кмет на Община Балч...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001 - 2.037 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“.

Публикувано на 30.05.2019, 16:00

МИГ "Балчик - Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 - 2.037 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 19.2 / 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Публикувано на 29.05.2019, 13:00

МИГ ,,Балчик - Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.059 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициат...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-1.012 по мярка 19.2 - 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Публикувано на 21.05.2019, 13:00

Днес, 21.05.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-1.012 по мярка 19.2 - 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Иновации ...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “ по втори краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 01.05.2019, 08:00

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “ по втори краен срок за подаване на предложенията...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.144 по мярка 19.2 / 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ по втори краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 01.05.2019, 07:59

СНЦ “ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.144 по мярка мярка 19.2 / 7.5 &bdqu...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.261, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

Публикувано на 30.04.2019, 14:00

Днес, 30.04.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.261, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал ...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 / 2.2-2 , процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост” от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 19.04.2019, 11:49

Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 / 2.2-2 , процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост” от Стратегията на МИГ Балчи...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2/1.1-1, процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 19.04.2019, 09:58

Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2/1.1-1, процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията на МИГ...

Виж още

Първи срещи по проект " Иновативни заедно за устойчив селски туризъм " за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Публикувано на 18.04.2019, 17:43

Делегация на МИГ Балчик – Генерал Тошево посети Италия . Посещението се финансира по линия на спечелен от МИГ Балчик Генерал Тошево проект за подготвителни дейности за бъдещо транснационално сътрудничество с МИГ-ове от Италия и Испания. Програмата на посещението включваше срещи и разговори с п...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.044 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикувано на 12.04.2019, 15:00

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.044 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ „BG16RFOP002-2.032 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по втори краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 01.04.2019, 08:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ „BG16RFOP002-2.032 МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Подобр...

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево