Новини

Обществено обсъждане на насоки по процедура BG06RDNP001-19.786, мярка 19.2 / 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.786 чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2 / 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :

 • Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващите работни места;
 • Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони;
 • Инвестиране в неземеделски дейности.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево.

Допустими дейности:

 • Изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги;
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти, включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности.

Допустими са дейности само на територията на МИГ- Балчик-Генерал Тошево.

Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т.1,2 и 4. Разходите за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием и място на подаване на проектните предложения:

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

Първи прием:

Начален срок: 01.09.2023 г. , 10.00 часа Краен срок: 02.10.2023 г. , 17.30 часа.

Втори прием - при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 04.12.2023 г. , 10.00 часа Краен срок: 05.01.2024 г. , 17.30 часа

В рамките на определения срок за съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg . В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием, същият няма да бъде обявен.

Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е

52 237,50 лева (петдесет и две хиляди двеста тридесет и седем лева и 50 ст.).

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), е в размер на 488,95 лева, при интензитет на помощта 5%.;
 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 7 334,25 лева при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от 7334,25 лева
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 52 237,50 лева
 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 9 779,00 лева
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 97 790,00 лева

Максималният размер на финансовата помощ за проекти за изграждане и обновяване на места за настаняване е до 50 000 лв. с включен ДДС (съгл. чл.21, ал.4 от Наредба 22/2015 г.).

Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.07.2023 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли

 • Община Балчик
 • Община Генерал Тошево