Новини

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.108 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

Публикувано на 26.08.2021, 10:20

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.108 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията за Водено от ...

Виж още

МИГ “Балчик - Генерал Тошево” предстои да подпише тристранното споразумение по проект, свързан с трансграничното сътрудничество в областта на био земеделието.

Публикувано на 08.07.2021, 17:00

Днес 08.07.2021 г., екипът на Местната инициативна група “Балчик - Генерал Тошево”, запозна местната общност и присъстващите медии с резултатите от посещенията на работните групи през юни и началото на юли при партньори от Испания и Кипър относно проект по транснационално сътрудничество ...

Виж още

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 21.05.2021, 10:00

ПОКАНА ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални кан...

Виж още

Проведено общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” с искане за промяна в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР)

Публикувано на 12.05.2021, 17:00

В Пленарната зала на общинската администрация в град Балчик се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево”. То бе открито от председателя на Управителния съвет на местната инициативна група, г-н Валентин Димитров. Бе взето решение за промяна в одобрената Стратегия за...

Виж още

Подписан първи административен договор по мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево по ПРСР 2014-2020 г.

Публикувано на 20.01.2021, 16:00

На 20.01.2021 г. в сградата на Община Генерал Тошево беше подписан официално административен договор по мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево по ПРСР 2014-2020 г. на стойност 37 690.80 лв., между МИГ „Балчик - Ген...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-1.121, 19.2 / 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Публикувано на 15.12.2020, 10:00

МИГ ,,Балчик - Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.121 , Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи з...

Виж още

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.076 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикувано на 30.11.2020, 16:00

Днес, 30.11.2020 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.076  по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма &bdquo...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2/1.1-1, процедура BG05M9OP001-1.121 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево

Публикувано на 19.11.2020, 14:27

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.121 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез ме...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/6.4 . „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ по трети краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 02.11.2020, 10:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.   ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/6.4 . &bdq...

Виж още

Покана за предстоящи информационни срещи в населените места от територията на двете общини

Публикувано на 12.10.2020, 10:00

ПОКАНА ОТ СНЦ МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Екипът на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево” организира еднодневни информационни срещи / мероприятие в населените места от територията на двете общини за активизиране участието на общността да кандидатства с проекти и срещи с потенциални канди...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/4.2 . „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по трети краен срок за подаване на предложенията

Публикувано на 01.10.2020, 11:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.   ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.317 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2 / 4.2 . &b...

Виж още

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.076 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “

Публикувано на 26.08.2020, 17:55

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.076 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията за Водено от ...

Виж още

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.433 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“

Публикувано на 20.08.2020, 15:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ОБЯВЯВА подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.433 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 19.2 -...

Виж още
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево