Новини

Покана за срещи, свързани с подготовката на СВОМР за програмен период 2023 - 2027 г.

Екипът на „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ кани представители на всички заинтересовани страни от община Балчик и община Генерал Тошево на срещи, свързани с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023 - 2027 г. на следните места и индикативни дати:

No.

Дата

Час

Дейност

Място – Заседателна зала на

1

16.05.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на общинската администрация за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Балчик

2

17.05.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на общинската администрация за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Генерал Тошево

3

30.05.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на НПО за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Балчик

4

31.05.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на НПО за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Генерал Тошево

5

06.06.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на бизнеса за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Балчик

6

07.06.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на бизнеса   за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Генерал Тошево

7

Стара дата 13.06.2023

Нова дата 15.06.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на учебни заведения за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Балчик

8

14.06.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща с представители на учебни заведения за процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР

Община Генерал Тошево

9

19.06.2023

10.30

Обучение на местни лидери и заинтересовани страни

Община Генерал Тошево

10

23.06.2023

10.30

Обучение на местни лидери и заинтересовани страни

Община Балчик

11

11.07.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност.

Община Балчик

12

12.07.2023

10.30

Провеждане на еднодневна работна среща за  консултиране  подготовката на Стратегията за ВОМР с местната общност.

Община Генерал Тошево

13

24.08.2023

Нова дата 05.09.2023

12.30

Нов час 10:30

Провеждане на еднодневна информационна конференция -  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР

Община Балчик

14

25.08.2023

Нова дата 07.09.2023

10.30

Нов час: 15:30

Провеждане на еднодневна информационна конференция -  за обществено обсъждане на проекта  на Стратегията за ВОМР

Община Генерал Тошево

На 15.03.2023 година бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ Балчик – Генерал Тошево за изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“.

В рамките проекта ще бъде разработена Стратегия за ВОМР, с която МИГ Балчик Генерал Тошево ще кандидатства за финансиране по Интервенция II.Ж.5 – „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.

Проектът включва дейности по извършване на проучвания и анализи, необходими за подготовката на Стратегията за ВОМР, популяризиране на процеса на разработване на стратегията за ВОМР сред местните общности, насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за ВОМР, придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ, подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР за новия програмен период.

Проектът ще се изпълнява на територията на МИГ Балчик -Генерал Тошево, включваща териториите на община Балчик и община Генерал Тошево, област Добрич.

Основна цел: Разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г.

  • цели: Извършване на проучвания и анализи на целевата територия на проекта , необходими за подготовката на Стратегията за ВОМР; Популяризиране на процеса на разработване на стратегията за ВОМР сред местните общности от целевата територия на проекта; Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за ВОМР; Придобиване на умения и създаване на капацитет за функционирането на МИГ, подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде повишена обществената активност и създадени умения и капацитет сред местните общности за подготовката и прилагането на стратегия за ВОМР през новия програмен период .

Дейностите се изпълняват от МИГ Балчик - Генерал Тошево с цел да се популяризира процеса на подготовка на СВОМР за програмен период 2023 - 2027 г. сред местната общност и активира участието на потенциалните бенефициенти от двете общини в този процес, съгласно Административен договор РД 50-43 от 15 март 2023 г по процедура BG06RDNP001-19.610-0013-C01 по подмярка „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г.“ за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ С ИДЕИ, КОИТО ДА ЗАЛЕГНАТ В НОВАТА СТРАТЕГИЯ !!!

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево