Новини

Информационни събития на 30.05.2023 г. в община Балчик и на 31.05.2023 г. в община Генерал Тошево на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ с представители на НПО сектора от двете общини

На 30.05.2023 в залата на Община Балчик и на 31.05.2023 г. в залата на община Генерал Тошево, експерти от МИГ Балчик - Генерал Тошево презентираха пред представителите на нестопанския сектор на територията на Общините Балчик и Генерал Тошево, процесът на изготвяне на новата Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на двете общини, прилагайки подхода Лидер/ВОМР за периода 2023-2027 г.

Присъстващите заинтересовани страни бяха запознати със спецификите в новия период 2023-2027 за изпълнение на програма ЛИДЕР в България и получиха разяснителни материали Пътна карта за изработване и прилагане на Стратегията за Водено от Общностите Местно Развитие за периода 2023 - 2027 на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево и Упътване за индикативно предложение за проект, финансиран през периода 2023-2027 по програма ЛИДЕР..

Дискусията с представители на читалища, неправителствени организации в сферата на спорта и културата, НПО в сферата на социалните услуги за хора в неравностойно положение, малцинствените групи, ловно-рибарско сдружение и представители на църковни настоятелства от общината, премина оживено и с множество въпроси, които бяха разисквани.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, достъпна линк тук: https://forms.office.com/r/WJ1M0WFpRK

отворена до 25.06.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!

Бъдете активни към развитието на региона, попадащ в обхвата на финансиране на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“ !

 

 

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево