Новини

СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.786, мярка 19.2 / 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “

Днес, 01.09.2023 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.786 в рамките на първи краен срок към Стратегията за ВОМР финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, мярка 6.4. “ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ„ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 02.10.2023 г., 17:30 ч.
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево