Новини

Информационно събитие на 17.05.2023 г. в Община Генерал Тошево за стартиране кампанията на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ с представители на всички заинтересовани страни от община Генерал Тошево

С информационно събитие на 17.05.2023 г в Община Генерал Тошево стартира кампанията на екипа на СНЦ „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ с представители на всички заинтересовани страни от община Генерал Тошево, свързани с подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027г. Графикът по дати, теми и локация на предстоящите информационни срещи може да разгледате в приложеното Прессъобщение.

Присъстващите представители на общинската администрация участваха активно в предоставянето на обратна връзка чрез попълването на АНКЕТНА КАРТА 2023 МИГ "Балчик - Генерал Тошево" налична тук https://forms.office.com/r/WJ1M0WFpRK

Отговорите на анкетата, с тематичен фокус: Проучване на общността
Консултация със заинтересованите групи в региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“
относно разработването на Стратегията за местно развитие за периода 2023 – 2027г., ще бъдат основа за анализ на проектните възможности на региона и изготвяне на Стратегията за ВОМР.

Периодът за изготвяне на Стратегията по ВОМР 2023-2027 и получаване на обратна връзка от заинтересованите страни в региона е предвиден до 15 септември 2023, когато ще бъде публикувана одобрената Стратегия. Проектната продължителност на тази подготвителна дейност е 6 месеца от подписване на договора по BG06RDNP001-19.610-Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Заинтересованите страни са ключовият фактор за комуникация, както и успешна и практически приложима в региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“
стратегическа концепция с фокус Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие).

Присъстващите представители на заинтересованите страни бяха запознати с конкретните приоритети, допустими през настоящият програмен периода 2023-2027, предвидени да бъдат постигнати чрез осъществяване на мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.

КАК СЕ ФИНАНСИРА ЧРЕЗ МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ ?

През изминалите години МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ успешно изпълнява програмата LEADER в региона. МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ подготвя Стратегия за местно развитие за изпълнение на новата програма LEADER, която трябва да функционира в периода 2023-2027 г. Програмата LEADER е програма на ЕС за безвъзмездна помощ, която подкрепя селските общности да станат по-добри места за живеене и работа. Следващата програма LEADER ще започне към края на 2023 г. и ще продължи до 2027 г. и ние се стремим да надградим постиженията от изпълнението на предходната програма. На МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ предстои да бъдат отпуснати около 7 милиона евро в полза на общностите и бизнеса в целия окръг.

В периода 2023-2027 ще се обърне специално внимание на проекти с фокус създаване на работни места, действията в областта на климата, интелигентните села/градове и цифровата трансформация в селските райони. Предвижда се новият набор от програми да се съсредоточи върху програмата на ЕС за по-интелигентна Европа, по-зелена Европа и по-специално цифровата трансформация и нови по-иновативни подходи за развитие на селските райони.
За да се реши как най-добре може да се използва това финансиране в рамките на региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“, се подготвя документ за Стратегия за местно развитие.

Тази рамка ще бъде използвана за насочване на вземането на решения от Местната инициативна група (МИГ) за срока на новата програма 2023-2027 година.
За да помогнем на региона МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ да даде приоритет на видовете проекти, за които трябва да бъде разпределено това финансиране, бихме искали да знаем повече за силните страни, нуждите и бъдещите планове на Вас и Вашата сфера на дейност в региона.

Обхватът на територията, допустима за финансиране по МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ включва 2 общини - Балчик и Генерал Тошево в област Добрич. Населените места са общо 64 - общинските центрове гр. Балчик и гр. Генерал Тошево; 62 села – 21 в община Балчик и 41 в община Генерал Тошево; 2 курортни комплекса по черноморското крайбрежие.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА РЕГИОНА?

В настоящия програмен периода 2023-2027 фокусът е върху проекти, чиято добавена стойност е значима за общността в региона на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“. Условие за успешно усвояване на финансирането на проектните предложения е проектните дейности да не се дублират от другите възможности за подпомагане на целевата територия в страната чрез получаване на безвъзмезден грант от Европейския Съюз.

Изключителна възможност, доказала ефективността си върху устойчивото развитие на територията и предизвикала интерес и положителен обществен отзвук сред заинтересованите страни е Мярката, фокусирала финансиране върху различни инициативи за развитие на регионалната идентичност.

Екипът на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“ ще се радва да Ви съдейства да реализирате идеите си!

КОИ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РЕГИОНА МИГ „Балчик - Генерал Тошево“?

Общини

   • Местни, регионални и национални публични органи (т.е. общини, региони)

Бизнес
   • Местни и регионални МСП;
   • Партньори на местни и регионални МСП (като вторични заинтересовани страни)
   • Асоциации на МСП;

Общност
   • Жители в общината, региона или граничната зона
   • Търговски камари
   • Резидентни асоциации
   • Училища, университети, научноизследователски институции
   • Организации на общността
   • Специални групи по интереси

Неправителствен сектор

 • Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и информационна дейност е представена от местните Читалища на територията на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“
 • Групата на нестопанския сектор/сдружения, работещи в социалната сфера и уязвимите групи/малцинствата/хората с увреждания, предоставянето на социални услуги в общността и дейности в интерес на социално ограничените групи хора.
 • Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките дейности, спорта и гражданското развитие на територията на МИГ „Балчик - Генерал Тошево“
   

LEADER: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale – Links between actions for the development of the rural economy = ЛИДЕР/Връзки между дейностите за развитие на селската икономика/

CLLD: Community-led local development = ВОМР/Водено от Местното Общество Развитие/

LAG: Local Action Group = МИГ/Местна Инициативна Група/

Regional Stakeholders = Заинтересовани страни в региона (Общини, Бизнес, НПО)

Местните групи за действие трябва да представляват своите местни общности и да включват всички съответни местни заинтересовани страни.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Документи

 • Община Балчик
 • Община Генерал Тошево