Бюджет на СВОМР

Потенциалните бенефициенти от територията на двете общини могат да кандидатстват с проекти към СНЦ „МИГ БАЛЧИК- ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО по следните мерки в рамките на одобрения финансов ресурс на Стратегията както следва:

 

Разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (съгласно сключено споразумение РД 50-35 / 20.04.2018 г. и  допълнителни споразумения РД 50-35/02.11.2020, РД 50-35/05.08.2021, РД 50-35/23.11.2021)

Код на мярката

Име на мярката

Общо за периода на стратегията

лева

%

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

3 672 929,20

51,19%

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

638 660,00

8,90%

4.2

Инвестиции в преработка / ма кетинг на селскостопански продукти

8 1 7 777,54

11 ,40%

6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

337 379,25

4,70%

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

1 282 480,01

17,87%

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

596 632,40

8,32%

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

59 770,80

0,83%

1305/7.8

Изграждане на местна идентичност - Мярка съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 1305 / 2013

59 770,80

0,83%

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

н/п

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)

н/п

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)

н/п

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

1 486 408,00

20,72%

19.2/1.1-1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост

725 054,33

10,11%

19.2/2.2-2

Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост

761 353,67

10,61%

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

1 955 800,00

27,26%

Инвестиционен приоритет

391 160,00

5,45%

1.1 Технологично развитие и иновации“

19.2 - 1

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

391 160,00

5,45%

Инвестиционен приоритет 2.1

586 740,00

8,18%

’’Достъп до финансипане в подкрепа на предприемачеството

19.2 - 2.1

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

586 740,00

8,18%

Инвестиционен приоритет 2.2

977 900,00

13,64%

„Капацитет за растеж на МСП”

19.2 - 2.2.1

Подобряване на производствения капацитет в МСП

586 740,00

8,19%

19.2 - 2.2.2

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП

391 160,00

5,45%

Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР)

н/п

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР:

7 174 908,00

100 %

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево