Въпроси и отговори актуални към 24.06.2019 г., 15:04:47 ч. по процедура BG05M9OP001-1.059, мярка 19.2/1.1-1 на МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“
Публикувано на 24.06.2019, 15:05

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево