Въпроси и отговори по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.633 , подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Публикувано на 29.04.2022, 20:40

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево