Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG06RDNP001-19.683 ,мярка 19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР
Публикувано на 19.09.2022, 10:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево