Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по процедура BG05M9OP001-1.059 , мярка 19.2 / 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 03.05.2019, 14:09

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево