СПРАВКА за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка BG16RFOP002-2.076 - МИГ Балчик – Генерал Тошево – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Публикувано на 04.09.2020, 14:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево