Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка BG05M9OP001-2.037, мярка 19.2 / 2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост” от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 03.05.2019, 14:05

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево