Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 19.2 - 1 „ Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията “ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 09.04.2019, 13:24

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево