Справка за отразяване на коментарите след публично обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти мярка 19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ Балчик – Генерал Тошево
Публикувано на 03.10.2019, 17:00

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево