СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.076 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Публикувано на 30.11.2020, 16:00

Днес, 30.11.2020 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.076 по мярка 19.2 - 2.2.2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево