СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 „ Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството “
Публикувано на 20.12.2018, 16:30

Днес, 20.12.2018 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.039 по мярка 19.2 – 2.1 Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево