СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.032 по мярка 19.2 / 2.2-1 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Публикувано на 31.10.2018, 17:00

Днес, 31.10.2018 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.032 по мярка 19.2 / 2.2-1 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 01.12.2018 г., 17:00 ч.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево