СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-1.012 по мярка 19.2 - 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Публикувано на 21.05.2019, 13:00
Днес, 21.05.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG16RFOP002-1.012 по мярка 19.2 - 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево