СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.336, мярка 19.2 / 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
Публикувано на 28.01.2020, 08:00

Днес, 28.01.2020 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.336 рамките на първи краен срок към Стратегията за ВОМР финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, мярка 6.4. “ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28.02.2020 г., 17:30 ч.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево