СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.261, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“
Публикувано на 30.04.2019, 14:00

Днес, 30.04.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.261, подмярка 19.2 / 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2019 г., 17:00 ч.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево