СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.227 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“
Публикувано на 11.02.2019, 09:33

Днес, 11.02.2019 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни BG06RDNP001-19.227 МИГ  БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 08.04.2019 г., 17:00 ч.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево