СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001 - 2.037 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“.
Публикувано на 30.05.2019, 16:00

МИГ "Балчик - Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001 - 2.037 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОП РЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

Цели на процедурата:

  • Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
  • Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване;
  • Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.

Допустими кандидати

Община Балчик, община Генерал Тошево, доставчици на социални услуги, доставчици на здравни услуги, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Балчик-Генерал Тошево и ще осъществяват дейностите по проекта на същата територия на действие.

Допустими дейности:

  • Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;
  • Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;
  • Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
  • Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
  • Местни социални дейности за социално включване.

Общият бюджет на процедурата е: 899 659,00 лв.

Процедурата за подбор на проекти е с един краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г. 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg .

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван в сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ) на следните интернет адреси: (http://www.mig-balchik-toshevo.bg/19.2/2.2-2-aktivno-priobshtavane и на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d4804d7e-1078-4416-9a17-7ab46d386d6d към документите по процедурата) .

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево