СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 19.2 / 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи
Публикувано на 29.05.2019, 13:00

МИГ ,,Балчик - Генерал Тошево“ с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.059 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР 2014 – 2020.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4;
  4. Наемане на безработни и/или неактивни лица (субсидирана заетост) – Задължителна дейност;
  5. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
  6. Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите;

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван в сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ) на следните интернет адреси: ( http://www.mig-balchik-toshevo.bg/19.2/1.1-1-dostap-do-zaetost-za-tarseshtite-rabota-i-neaktivnite-lica и на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b80fc7e8-799e-44b0-bea7-7f9818bdd9c9 към документите по процедурата ) .

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на: 586 749 лева

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 01.07.2019 г., 17:00 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево