СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура BG06RDNP001-19.585 за прием на проектни предложения по мярка 19.2 / 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Публикувано на 28.01.2022, 10:00

Днес, 28.01.2022 г. СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура BG06RDNP001-19.585 за прием на проектни предложения по мярка 19.2 / 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28.02.2022 г., 17:30 ч.

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево