Разяснения по процедура № BG16RFOP002-1.012 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
Публикувано на 31.05.2019, 15:00

Разяснения

по процедураBG16RFOP002-1.012 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

 

         Във връзка с отворена процедура BG16RFOP002-1.012 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ :

 

I. В приложение G - Критерии и методология за оценка, за Елемент 1 „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“, раздел Етап II Техническа и финансова оценка, т. 2 е посочено изискване за наличие на Пазарна приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация, която би следвало да бъде попълнен във Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“;

 

II. В приложение G - Критерии и методология за оценка, за Елемент 1 „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“, раздел Етап II Техническа и финансова оценка, т.5 е посочено изискване за наличие на Степен на техническа готовност за разработване на иновацията - т. 5.1. Етапи на разработване на иновацията, която би следвало да бъде попълнена във Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“;

 

III. В приложение G - Критерии и методология за оценка, за Елемент 2 „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия, раздел Етап II Техническа и финансова оценка, т. 3 е посочено изискване за наличие на Пазарна приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация, която би следвало да бъде попълнена във Формуляр за кандидатстване т. 11 „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“.

       Поради ограничение на броя символи, които могат да бъдат поместени в т.11 и за улеснение на кандидатите необходимата информация, както и друга подобна информация следва да бъде попълнена в документ:

      СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВНЕДРЯВАНАТА ИНОВАЦИЯ - Приложение VII - 2 към условията за кандидатстване, като кандидата посочи / отбележи за кой критерий се отнася.

 

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево