Обществено обсъждане на насоки по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 24.10.2018, 10:40

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.,

Целта на процедурата е подкрепа на инвестиции за дребна по мащаби туристическа инфраструктура, която допринася за развитието и оползотворяването на туристическия потенциал. Обхватът на инвестициите по мярката е насочен към удовлетворяване на идентифицираните в социално-икономическия анализ на територията потребности на местната общност, за да се получи шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите в целевата територия и на уникалните туристически ресурси. По мярката се подкрепят инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; центрове за изкуство и занаяти с туристическа цел, както и инвестиции за изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на съоръженията към тях на туристически атракции, свързани с местното природно, културно наследство, историческо събитие и събития, предоставящи услуги с познавателна или образователна цел. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на културното наследство. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи кандидатът е получил публична финансова помощ от държавния бюджет или от бюджета на Европейския съюз. За мярката се прилагат условията и изискванията в разпоредбите на Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР, както и всички условия и изисквания на приложимото европейско и българско право, свързани с мярката и със съответните дейности/разходи, регламентирани в актуални текстове на действащата нормативна уредба, определяща условията и реда за подпомагане. Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16 на ПРСР (2014-2020).Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 547 632,40 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 евро при курс 1,9558 лева за 1 евро.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево