Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.433 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – – МЯРКА 1305 / 7.8. „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“
Публикувано на 20.08.2020, 15:00

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево

с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

ОБЯВЯВА

подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.433 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – МЯРКА 1305 / 19.2 - 7.8. „ ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ “

Цели на процедурата:

  • Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес
  • Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
  • Изграждане на местна идентичност.

          Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Допустими кандидати:

1. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища

2. СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

          Получателите на финансово помощ трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на „МИГ Балчик - Генерал Тошево“.

Допустими дейности:

  • Основните дейности по мярката трябва да бъдат свързани с организирането и провеждането на събития (празник, честване, фестивал и др.), представящи общото за двете части от целевата територия (община Балчик и община Генерал Тошево) културно и природно наследство и да бъдат с акцент върху нематериалното наследство – изпълнение на народни песни и танци, пресъздаване на обичаи, представяне на традиционни земеделски или производствени практики и др.
  • Спомагателните дейности по проекта трябва да бъдат обвързани с основните дейности по проекта и да представят паметта и / или материалното културно и природно наследство на територията – експозиция на движими паметници на културата, разпространение на информационни и / или рекламни материали за сбирките на асоциираните партньори и др.

          Дейностите трябва да се извършват на територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево.

Финансови параметри:

Общият бюджет на процедурата е: 98 013,10 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта и БФП :

  • Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 2 500 евро при курс 1,9558 лева за едно евро - 4 889,50 лева.
  • Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 20 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро- 39 116,00 лева

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Краен срок за кандидатстване:

Процедурата за подбор на проекти е с 2 крайни срока за кандидатстване както следва:

Първи краен срок за представяне на предложенията: 20.10.2020 г. 17:30 часа.

Втори краен срок за подаване на предложенията: 30.03.2021 г. 17:30 часа.

          Достъп до подробна информация и пълният пакет документи ( Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН )

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево