Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 / 4.1 процедура BG06RDNP001-19.261 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 11.03.2019, 10:00

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 / 4.1 BG06RDNP001-19.261 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Целта на процедурата е Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез:

- преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

- насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

- опазване на компонентите на околната среда;

- спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

- насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Общият бюджет на процедурата е: 391 160,00 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 50 000 евро при курс 1,9558 лева за 1 евро.


По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 20.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо ( e-mail ) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли .

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево