Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 / 2.2-2 , процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост” от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 19.04.2019, 12:14

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик-Генерал Тошево - Мярка 19.2 / 2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост” от Стратегията за Водено от общностите ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Цел на процедурата:

  • Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост
  • Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване;
  • Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания и техните семейства.

Допустими кандидати

Община Балчик, Община Генерал Тошево. Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; доставчици на социални услуги; доставчици на здравни услуги; регистрирани поделения на вероизповеданията, които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Балчик-Генерал Тошево и ще осъществяват дейностите по проекта на същата територия на действие.

Допустимите получатели (бенефициенти) са съобразно Указанията от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 за прилагането на Подхода ВОМР с ресурси от ОП РЧР (2014–2020), включени са в списъка на допустими бенефициенти на програмата по ИП 2, ПО 2. В хода на консултирането на Стратегията са изразили интерес и готовност да представят свои проекти, съобразно конкретните нужди на територията, обхванати от специфичните цели по програмата.

Допустимите получатели на помощта и/или техни законни или упълномощени представители трябва да отговарят на условията за допустимост, съобразно действащата актуална към момента на конкретната процедура за подбор нормативна база.

Допустими дейности:

Насърчава се планирането на дейности, които са насочени към:

  • предоставянето на услуги, в т.ч. подкрепящи, услуги за превенция и интегрирани услуги за социално включване, вкл. услуги за ранна интервенция;
  • дейности, включващи междуобщинско сътрудничество в социалната сфера;
  • услуги в общността и в домашна среда, вкл. иновативни. При предоставянето на услугите се препоръчва да се акцентира върху мобилната работа с целевите групи;
  • услуги, осигуряващи подкрепена заетост за хора с увреждания и реално включване в заетост.

По мярката трябва да се прилага интегриран подход

Специфични условия по мярката:

Планираната реализация на услуги следва да поставя в центъра на вниманието потребностите на лицата, които ще ползват услугата, а не на институции или организации, които ще я предоставят и техните досегашни практики.

Услугите следва да се разглеждат като дейности, които да могат да се комбинират в съответствие с индивидуалните потребности на лицата.

  • се интегриран подход. Инвестира се в дейности, чрез които се предоставя социална услуга и качествена грижа за деца, включително с увреждания, и възрастни с увреждания, в общността или в домашна среда. Успоредно с това, лицата, ангажирани с постоянните грижи за такива деца или възрастни вкъщи да получават подкрепа , свързана с участието им на реалния пазар на труда.

Дейностите да са насочени към подобряването на достъпа до социални и здравни услуги и повишаване равнището на заетост на хората с увреждания, както и до връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.

Дейностите по мерките трябва да допринасят за постигане на целите на основните стратегически документи: Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. и Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Общият бюджет на процедурата е: 899 659 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е: 97 790 лева

Максималният размер на допустимите разходи за проект е: 391 160 лева

Максималният интензитет на помощта е в размер до 100% от общата стойност на допустимите разходи.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до26.04.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо ( e-mail ) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли .

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево