Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2/1.1-1, процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 19.04.2019, 10:30

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик – Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията за Водено от общностите ОП РЧР 2014 – 2020 г.

Процедурата е насочена към реализиране на дейности и мярки, които да дадат възможност на търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда да придобият знания и да усвоят подходящи умения, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда, по специално на местния трудов пазар на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево. Посредством реализираните мярки се предвижда да се увеличи броя на започналите работа представители на целевите групи, като същевременно се спомогне за задоволяване потребностите на местните работодатели работодатели. Подобрените умения и знания на лица от всички възрастови групи, притежаващи различен образователен ценз ще подобри конкурентноспособността им и успешната им интеграция на местния трудов пазар.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР 2014 – 2020.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4;
  4. Наемане на безработни и/или неактивни лица (субсидирана заетост);
  5. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
  6. Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите;

Допустими получатели са: Община Балчик, Община Генерал Тошево. Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; работодатели; неправителствени организации; обучителни организации. (предоставянето на обучения за професионална квалификация трябва да се извършва само от лицензирани от НАПОО центрове за професионално обучение), които имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Балчик-Генерал Тошево и ще осъществяват дейностите по проекта на същата територия на действие. Допустимите получатели на помощта и/или техни законни или упълномощени представители трябва да отговарят на условията за допустимост, съобразно дейставащата актуална към момента на конкретната процедура за подбор нормативна база.

Допустимите получатели (бенефициенти) са съобразно Указанията от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 за прилагането на Подхода ВОМР с ресурси от ОП РЧР (2014–2020), включени са в списъка на допустими бенефициенти на програмата по Инвестиционен приоритет 1, ПО 1. и са налични като организации на територията на МИГ. В хода на консултирането на Стратегията са изразили интерес и готовност да представят свои проекти, съобразно конкретните нужди на територята, обхванати от специфичните цели по програмата.

Партньорствата са възможни, но не са задължителни. Партньорите като вид организации трябва да съвпадат с тези, посочени като допустими получатели (бенефициенти).

Общият бюджет на процедурата е: 586 749 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е: 97 790 лева

Максималният размер на допустимите разходи за проект е: 391 160 лева

Максималният интензитет на помощта е в размер до 100% от общата стойност на допустимите разходи.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 26.04.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо ( e-mail ) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли .

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево