Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 – 2.2.2 процедура BG16RFOP002-2.044 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 20.03.2019, 10:01

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедураBG16RFOP002-2.044 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 – 2.2.2 „ Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП “ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на настоящата процедура е да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия от територията на МИГ. Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда

Целта на настоящата процедура е директно свързана с постигането специфичната цел 1.4.2. „ Капацитет за растеж на МСП "на Приоритетна цел 1.4. „Предприемачество и капацитет за растеж” от Стратегията за ВОМР на МИГ Балчик-Генерал Тошево.

Общият бюджет на процедурата е: 391 160,00 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване и бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е: 48 895,75 лева

Максималният размер на допустимите разходи за проект е: 391 160 лева

Минимален и максимален размер на БФП:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 44 006,18 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 352 044 лева

Интензитет на подпомагане

Максималният интензитет на БФП е 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории предприятия.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо ( e-mail ) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли .

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево