Обществено обсъждане на насоки по подмярка 19.2 – 1, процедура BG16RFOP002-1.012 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 28.03.2019, 16:00

СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.012 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Основната цел на настоящата процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия от територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево за повишаване на иновационната дейност посредством насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

В съответствие с обхвата на Мярка 19.2 - 1.„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от стратегията за ВОМР на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево , включваща подкрепа за разработването или внедряването на иновации в предприятията, процедурата е обособена в два елемента, както следва:

Елемент 1 „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“

Елемент 2 „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“

С оглед на посоченото специфичните цели на процедурата по съответните елементи са:

Специфична цел на Елемент 1 „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“: предоставяне на фокусирана подкрепа за стартиращи предприятия от територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС като изпълнението на проектите, подкрепени по Елемент 1 „Разработване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“ на процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Специфична цел на Елемент 2 „Внедряване на продуктови и/или производствени иновации от предприятия“: предоставяне на фокусирана подкрепа за предприятия от територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево за внедряването (въвеждането) на продуктови и/или производствени иновации, попадащи в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият бюджет на процедурата е: 391 160,00 лв.

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване и бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта:

Минималният размер на общите допустими разходи за проект е: 97 790 лева

Максималният размер на допустимите разходи за проект е: 217 311,11 лева

Минимален и максимален размер на БФП:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е: 88 011 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 195 580 лева

Интензитет на подпомагане

Максималният интензитет на БФП е 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект, за всички категории предприятия.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 08.04.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо ( e-mail ) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли .

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево