Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 6.4. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“
Публикувано на 06.11.2019, 16:19

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.336 чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2 / 6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :

Насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места и запазване на вече съществуващите работни места;

Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони;

Инвестиране в неземеделски дейности.

Допустими кандидати:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически лица и еднолични търговци и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ – Балчик - Генерал Тошево.

Допустими дейности:

Изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги;

Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

Развитие на занаяти,включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности и други неземеделски дейности.

Допустими са дейности само на територията на МИГ- Балчик-Генерал Тошево.

Допустими разходи:

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т.1,2 и 4. Разходите за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Период за прием и място на подаване на проектните предложения:

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, които се определят както следва:

Първи прием:

Начална дата за подаване на проектните предложения: 16.12.2019 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28.02.2020 г., 17.30 часа

Втори прием: при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начална дата за подаване на проектните предложения: 01.06.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 30.06.2020 г., 17.30 часа

Трети прием: при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начална дата за подаване на проектните предложения: 01.10.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 02.11.2020 г., 17.30 часа

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием или трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13.11.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево