Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Публикувано на 25.09.2019, 17:00

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.317 чрез подбор на проектни предложения по мярка19.2 / 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Цел на процедурата:

  • Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез:

-    по-добро използване на факторите за производство; 

-  въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;               

-    постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);                                    

-    подобряване опазването на околната среда.

  • Инвестиране в земеделски стопанства за получаване на добавена стойност от земеделските продукти

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Общият бюджет на процедурата е: 977 915,00 лева

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване и бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 6 000 евро при курс 1,9558  за едно евро (11 734,80 лева)
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за  проект  е левовата равностойност  на 100 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро (195 580,00 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

  • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 15 000 евро при курс 1,9558  за едно евро (29 337,00 лева)
  • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро при курс 1,9558  за едно евро (391 160,00 лева)

Процент на съфинансиране:

Интензитетът  и размерът на безвъзмездната финансова помощ е, както следва:

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

2. Финансовата помощ за общите разходи по т.11 от „Допустими разходи” не може да надхвърля 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1-10 от раздел „Допустими разходи”

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 02.10.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево