Обществено обсъждане на насоки по мярка 1305 / 7.8 „Изграждане на местна идентичност“
Публикувано на 27.12.2018, 14:00

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“ представя за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.227 чрез подбор на проектни предложения по мярка 1305 / 7.8 „Изграждане на местна идентичностот Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик - Генерал Тошево“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Цели:

  • Развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес
  • Развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер
  • Изграждане на местна идентичност.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие.

Общият бюджет на процедурата е: 136 863,10 лева

Бюджетът по втория краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след първия краен срок за кандидатстване и бюджетът по третия краен срок за кандидатстване е в размер на останалия финансов ресурс след втория краен срок за кандидатстване.

Минимален и максимален размер на проекта и БФП :

  • Минималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 2 500 евро при курс 1,9558 лева за едно евро - 4889,50 лева.

  • Максималният размер на допустимите разходи и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по СВОМР е левовата равностойност на 20 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро- 39 116,00 лева

Финансовата помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево