Обществено обсъждане на насоки по мярка 19.2 – 2.2.1 - Подобряване на производствения капацитет в МСП от Стратегията на МИГ Балчик - Генерал Тошево
Публикувано на 16.10.2018, 12:18

СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево “ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2 – 2.2.1 - Подобряване на производствения капацитет в МСП от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик-Генерал Тошево“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. Основната цел на настоящата процедура е да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия от територията на МИГ. Следва да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 586 740 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 50 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 200 000 евро при курс 1,9558 лева за едно евро.
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис ( КЕП ).

Проектът на насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 23.10.2018 г. (включително) на следната електронна поща: migbgt@abv.bg .

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо ( e-mail ) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Можете да изтеглите проекта на документи от тук: Изтегли

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево