СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ обяви процедура за прием на проектни предложения BG05M9OP001-1.121, 19.2 / 1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“
Публикувано на 15.12.2020, 10:00

МИГ ,,Балчик - Генерал Тошево“

с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.121 , Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“.

      Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР 2014 – 2020.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево.

 Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  3. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности (КК) 2, 3 и 4;
  4. Наемане на безработни и/или неактивни лица (субсидирана заетост) след преминато обучение – Задължителна дейност;
  5. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване);
  6. Работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван в сайта на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН ).

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на:

186 017,25  лева

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

Краен срок за кандидатстване: 15.01.2021 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево