Покана за пазарни консултации по чл.44 от ЗОП, относно индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка: Организиране на фестивал/хепънинг „Кажи сирене! Балканско сирене“

                                                                         ПОКАНА

Във връзка с необходимостта от определяне на пазарна стойност на обществена поръчка с предмет: „Организиране на фестивал/хепънинг „Кажи сирене! Балканско сирене“ по проект „Кажи сирене! Балканско сирене“ съгласно Условия за кандидатстване по процедура с № BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.“ и дейността на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ на основание член 44 от ЗОП, моля да представите индикативна оферта за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Срокът на представяне на офертите е 19.06.2020 г. до 17:00 часа.

Офертата следва да бъде изпратена по пощата/куриер с обратна разписка или доставена лично на адреса на СНЦ “ МИГ Балчик – Генерал Тошево “, тел.: 0579-72467, Офис: гр. Балчик, ул.”Дионисополис” № 3 .

За повече информация вижте настоящата поканата и образците на документи към нея.

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево