Покани и обяви

Покана за свикване на Общо събрание на 22.08.2017

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево”,

На основание чл.25 ал.1 от Устава на Сдружението Управителния съвет на СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево”, свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе във вторник на 22.08.2017г. от 13:30 часа в Заседателна зала в сградата на общинската администрация в град Балчик.

При следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишен доклад за дейността за 2016 г. и Финансов отчет;
  2. Обсъждане и приемане на актуализиран вариант за Стратегия за ВОМР;
  3. Приемане на план за дейността на сдружението и бюджет от чл. внос за 2017 г.
  4. Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете в стая 109 и на сайта на сдружението.

Регистрация от 12,00 ч. пред Заседателна зала.

От Управителен съвет

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево