Покани и обяви

Покана за провеждане на обществено обсъждане на стратегия за ВОМР

Уважаеми съграждани, жители на общините Балчик и Генерал Тошево, представители на бизнеса, НПО сектора и земеделски производители,

Във връзка с изпълнение на ДБФП № РД 50-215 от 07.12.2015 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен Фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция и Община Балчик, Ви каним да вземете участие в:

  1. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР - 09. 05. 2016г. в гр. Балчик, пл. „21 ви септември“ №6, Заседателна зала ет.1 от Ю.ООчаса
  2. Провеждане на обществено обсъждане на 16.05. 2016г. на разработваната Стратегия за ВОМР в гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, Заседателна зала, ет.1 - Ю.ООчаса
  3. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР - 19. 05. 2016г. в гр. Балчик, пл. „21 ви септември“ №6, Заседателна зала ет. от Ю.ООчаса
  4. Информационна конференция за информиране на обществеността за разработената СВОМР от 08.30 часа на 25.05.2016 г. в гр. Балчик, пл. „21 ви септември“ №6, Заседателна зала ет.1
  5. Провеждане на обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР - 2 05. 2016 г. в гр. Балчик, пл. „21 ви септември“ №6, Заседателна зала ет.1 от Ю.ООчаса;
  6. Приемане на Стратегия за ВОМР от Общото събрание на МИГ Балчик-Генерал Тошево 25. 05. 2016г. в гр. Балчик, пл. „21 ви септември“ №6, Заседателна зала ет. от 13.30часа

Обществените обсъждания целят обсъждане със заинтересованите страни разработената СВОМР, а конференцията популяризиране и информиране на населението и потенциалните заинтересовани страни за разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подхода ВОМР от ПРСР и др.ОП.

ПРОГРАМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОБСЪЖДАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННАТА КОНФЕРЕНЦИЯ: 1/Презентиране на разработената СВОМР и дискусия

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево