Покани и обяви

ПОКАНА ЗА ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 19.01.2021 Г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

П О К А Н А

Уважаеми членове на ОС,

          На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо отчетно - изборно заседание на КВО, което ще се проведе на 19.01.2021 г. (вторник) от 13:00 часа в сградата на Туристически информационен център „Мелницата“, град Балчик, пл. „Георги Радков” № 1, залата на 6 етаж.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността Сдружението през 2020 г. ( Доклад за извършените дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, Доклад по мярка 19.2 за изпълнение на СВОМР, Доклад по мярка 19.3  и Годишен финансов отчет.

2. Освобождаване на членове на КВО и приемане на нови членове.

3. Освобождаване на членовете  на УС, освобождаване от отговорност и избор на нов УС.

4. Приемане на план-програма за дейността Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2021 г.

5. Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2021 г. и бюджет от други източници.

6. Вземане на решение за промяна на СВОМР.

7. Вземане на решение за кандидатстване за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. мярка 19.3.

8. Вземане на решение за преподписване на Договора за овърдрафт  за 2021 г. с Общинска банка.

9. Други.

          Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ гр. Балчик, ул.“Дионисополис“ № 3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.

          Регистрация от 12:00 ч. пред сградата на Туристически информационен център „Мелницата“, град Балчик, пл.„Георги Радков” № 1, залата на 6 етаж.

 

Председател на Управителен съвет

Валентин Димитров

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево