Покани и обяви

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 19.04.2022 Г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

П О К А Н А

Уважаеми членове на ОС,

На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно заседание на КВО, което ще се проведе на 19.04.2022 г. (вторник) от 13:00 часа в Пленарна зала в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на отчет за дейността Сдружението през 2021 г. ( Доклад за извършените дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, Доклад по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР“, Доклад по мярка 19.3„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и Годишен финансов отчет.

2.Приемане на план-програма за дейността Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2022 г..

3.Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2022 г. и бюджет от други източници.

4.Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество „Еко-кошница, моля! ˝ между 3 български и 5 словенски МИГ

5.Вземане на решение за теглене на кредит - овърдрафт

6. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР

7.Други

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ гр. Балчик, ул.“Дионисополис“ № 3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.

Регистрация от 12:00 ч. пред Пленарна зала в сградата на Общинска администрация.

Председател на Управителен съвет

Валентин Димитров

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево