Покани и обяви

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 12.05.2021 Г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

П О К А Н А

Уважаеми членове на ОС,

На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно заседание на КВО, което ще се проведе на 12.05.2021 г. (сряда) от 13:00 часа в Пленарна зала в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви  септември“ №6 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР  на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево.

2. Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ гр. Балчик, ул.“Дионисополис“ № 3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.

Регистрация от 12:00 ч. пред Пленарна зала в сградата на Общинска администрация.

Председател на Управителен съвет

Валентин Димитров

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево