Покани и обяви

Покана за информационни и работни срещи

 

Уважаеми съграждани, жители на общините Балчик и Генерал Тошево, представители на бизнеса. НПО сектора и земеделски производители,

Във връзка с кандидатстване по втори прием за Стратегии за ВОМР - „Водени от общностите местно развитие“ , Ви каним да вземете участие в:

1. Провеждане на информационна среща за жителите на община Балчик и Генерал Тошево, която ще се проведе на 17.07. 2017г. в гр.Балчик от 14 часа в заседателната зала на Община Балчик

2. Провеждане на работна среща за жителите на община Балчик на 27.07. 2017г. в гр. Балчик, пл. „21 ви септември“ №6, Заседателна зала ет.1 от 10.00 часа.

3. Провеждане на работна среща за жителите на община Генерал Тошево на 28.07.2017г. в гр. Г енерал Тошево , ул. „Васил Априлов“ №5, Заседателна зала, ег. 1 на Общината от 10.00 часа.

4. Провеждане на Обществено обсъждане на измененята и допълненията в СВОМР, което ще се проведе на 22.08. 2017г от 11 часа в Заседателната зала на Община Балик и за двете общини.

ПРОГРАМА на срещите и общественото обсъждане :

I.Обсъждане и приемане на изменения и допълнения в СВОМР продиктувани от промяна в нормативнта уредба при втори прием и Указанията и Насоките от УО на ПРСР и УО по ОП

От УС на СНЦ МИГ „Балчик-Генерал Тошево“

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево