Покани и обяви

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

На основание Решение по протокол № 5/26.04.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево” и Заповед № 2/17.05.2018г. на Председателя на УС, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево ", съгласно споразумение РД 50-35/20.04.2018г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СНЦ „МИГ БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

 

1. Общи изисквания към кандидатите за независими външни експерти-оценители:

1.1. Да са физически лица.

1.2. Образование - висше (минимум бакалавърска степен) в някои от следните области: социални, стопански и правни науки; технически науки; аграрни науки; хуманитарни и природни науки, математика и информатика, здравеопазване, спорт и изкуства

1.3. Изисквания за професионален опит: минимум 3 години опит в съответната професионална област /в сферата на завършеното от кандидата виеше образование/, и/или опит в оценяването на проекти по различни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

1.4. Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово или служебно правоотношение със СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево ", Държавен фонд „Земеделие" и Министерство на земеделието, храните и горите;

1.5. Независим външен експерт-оценител, член на КППП, не може да участва в оценка на заявления, ако е участвал в комисията за оценка на стратегията;

2. Специфични изисквания към кандидатите за независими външни експерти- оценители:

2.1. Добри познания относно нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите на проекти финансирани от следните Европейски фондове: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейки фонд за регионално развитие.;

2.2. Добро познаване на Подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево ";

2.3. Умения за работа с потребителски софтуер: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН), Word и Excel;

2.4. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид;

2.5. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на предприятията - Наредба № 3 за регистрация на земеделски производители, Закон за кооперациите, Търговски закон, Закон за малките и средни предприятия, Закон за счетоводството и др. приложимо законодателство;

2.6. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на нестопанските организации - Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за читалищата и др. приложимо законодателство;

3. Допълнителни изисквания към кандидатите за независими външни експерти - оценители:

3.1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

3.2. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

3.3. Да не са поставени под запрещение;

3.4. Да не се намират в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

3.5. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата администрация;

3.6. Да не отговаря на изискванията в чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

3.7. Да не е участвал в комисията за оценка на Стратегията на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево"

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление по образец;

4.2. Автобиография на български език по образец;

4.3. Копие от документ за завършено висше образование;

4.4. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);

4.5. Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);

4.6. Декларации (по образец);

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от електронната страница на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево" - www.mig-balchik-toshevo.bg, както и получени на място в офиса на „МИГ Балчик – Генерал Тошево " на адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисополис" № 3.

5. Начин за подаване на документи.

Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или чрез куриер в офиса на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево" на адрес: гр. Балчик, ул. „Дионисополис" № 3.

6. Начин на провеждане на конкурса.

6.1. Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;

6.2. Интервю с кандидатите;

6.3. Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати.

7. Срок за подаване на документи:

До 17:00 ч. на 15.06.2018 г.

8. Мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево", за които се набират независими външни експерти – оценители:

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

4.1

Инвестиции в земеделски стопанства

4.2

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

6.4

Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

7.2

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

7.5

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305 / 2013 (финансирани от ЕЗФРСР)

1305 / 7.8

Изграждане на местна идентичност - Мярка съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 1305 / 2013

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

19.2/1.1-1

Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост

19.2/2.2-2

Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“

19.2 - 1

Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

Инвестиционен приоритет 2.1 „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“

19.2 – 2.1

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”

19.2 – 2.2.1

Подобряване на производствения капацитет в МСП

19.2 – 2.2.2

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП


Образци за попълване:


Документи за информация:

  • Класификатор на областите на висше образование - прочети;
  • Вътрешни правила за избор на външни експерти-оценители - прочети;

За допълнителна информация: инж.Росица Попова - Изпълнителен директор, тел: 0888 644 349

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево