Покани и обяви

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 17.02.2020 Г.

                                                                                                  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

                                                                          „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

                                                                                                                          П О К А Н А

Уважаеми членове на ОС,

На основание чл.24 от Устава на Сдружението, УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево” свиква редовно Общо заседание на КВО, което ще се проведе на 17.02.2020 г. (понеделник) от 13:00 часа в Пленарна зала в сградата на общинската администрация в град Балчик, пл.„21септември” № 6 . Регистрация от 12,00 ч. пред Заседателната зала.

                                                                                                                         ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на отчет за дейността Сдружението през 2019 г. ( Доклад за извършените дейности о мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, Доклад по мярка 19.2 за ;изпълнение на СВОМР, Доклад по мярка 19.3 ) и Годишен финансов отчет.

Приемане на план-програма за дейността Сдружението за 2020 г..

Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2020 г. и бюджет от други източници.

4. Вземане на решение за промяна на СВОМР в часта и финансови параметри чрез прехвърляне на финансов ресурс от:

4.1. Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“ в мярка 19.2/1.1-1 „ Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост “ сумата: 138 305.33 лв.;

4.2 Мярка 19.2/2.2-2 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ в мярка 19.2 -2.2.1 „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ – 250 000 лв.;

4.3 До 10 на 100 от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 на ПРСР от остатъчния финансов ресурс останал неусвоен след 3 краен срок между мерките финансирани от ЕЗФРСР за които има засилен интерес.

5. Вземане на решение за кандидатсване за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. мярка 19.3.

 

6.Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието са на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ : гр. Балчик, ул.“Дионисополис“ №3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.

 

Председател на Управителен съвет

Валентин Димитров

Документи

  • Община Балчик
  • Община Генерал Тошево